Edukacja

Wzrost przeżywalności chorych na nowotwory jelita grubego
19.02.2021


Na łamach The Lancet Oncology opublikowano wyniki badań, które wskazują na istotny wzrost przeżywalności po diagnozie nowotworów złośliwych (przełyk, żołądek, jelito grube i odbytnica, trzustka, płuco, jajnik) u pacjentów z najbogatszych krajów. W analizie przeprowadzonej przez badaczy z Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem (IARC) uwzględniono dane dla prawie 4 mln pacjentów z Australii, Kanady, Danii, Irlandii, Nowej Zelandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Analizowano dane z lat 1995-2014.

W ciągu obserwowanych 20 lat największą poprawę w 5-letniej przeżywalności wykazano dla nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W zależności od kraju, przeżywalność 5-letnia dla pacjentów zdiagnozowanych w okresie 1995-1999 wynosiła 48-59%, natomiast dla pacjentów z nowotworem zdiagnozowanym w okresie 2010-2014 wynosiła 62-71%.

Wyniki poprawiły się także dla nowotworów złośliwych o generalnie gorszych prognozach odnośnie 5-letniej przeżywalności (przełyk, żołądek, płuco, jajnik). Dla tych nowotworów, zaobserwowano nawet 11% wzrost przeżywalności, w niektórych uwzględnionych w analizie krajach.

Generalnie większą poprawę 5-letniej przeżywalności zaobserwowano dla pacjentów z nowotworem zdiagnozowanym przed 75 rokiem życia (w porównaniu z osobami starszymi w momencie diagnozy). Najwyższą 5-letnią przeżywalność zaobserwowano dla pacjentów z Australii, Kanady i Norwegii a następnie z Nowej Zelandii, Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Przeżywalność jest silnie związana ze stopniem zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy oraz z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i sposobów leczenia. Wyższy stopień zaawansowania w momencie diagnozy to gorsze prognozy przeżywalności, ale także większe prawdopodobieństwo np. stomii. Bariery finansowe i kulturalne ograniczające dostęp do wczesnej diagnostyki i odpowiedniego leczenia wpływają na poziom przeżywalności wśród grup wykluczonych oraz w krach biedniejszych. Istotny wpływ na poprawę przeżywalności ma także złożoność i zindywidualizowanie procesu leczenia. Innowacyjne leki i schematy chemioterapii bardzo poprawiły przeżywalność po diagnozie nowotworów, szczególnie w przypadku nowotworów w stadiach II i III. Poprawa dostępności do wczesnej diagnostyki i leczenia może zniwelować ewidentne różnice w skali świata w zakresie przeżywalności po diagnozie nowotworu jelita grubego.

Opracowano na podstawie:

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/09/pr275_E.pdf

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30456-5/fulltext