Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z portalu internetowego www.badaniaopen.pl, zwanego dalej „Portalem”, będącego bazą edukacyjno-informacyjną projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S. A. w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 wpisany jest do rejestru Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000530819, NIP: 783 17 08 018, REGON: 631255600.

Portal internetowy jest bazą edukacyjno-informacyjną projektu, w której znaleźć można m. in. informacje dotyczące profilaktyki nowotworów jelita grubego oraz terminów i miejsc organizacji spotkań edukacyjnych i odbioru próbek do badania. Portal internetowy jest przeznaczony także do odbioru wyników badań profilaktycznych i umożliwia wypełnienie oraz przesłanie pogłębionej ankiety genetycznej. Każdy z użytkowników ma również możliwość pobrania ze strony materiałów edukacyjno-informacyjnych tj. broszury, ulotki oraz plakatu w formacie pdf, a także formularzy zgód na kolonoskopię.

Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu.

Dostęp do treści Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.


§ 2 Wyniki

W celu pobrania wyniku badania przez INTERNET należy wejść na stronę internetową Portalu: www. badaniaopen.pl i wpisać swój numer PESEL w polu ZALOGUJ SIĘ.

Po wprowadzeniu PESELU na podany przy rejestracji do badania numer telefonu zostanie przesłane hasło, które należy wpisać w odpowiednie pole.

§ 3 Funkcjonalność Portalu

Użytkownicy moją możliwość odbioru swoich wyników badań profilaktycznych, uzupełnienia i wysłania pogłębionej ankiety genetycznej, pobrania materiałów edukacyjno- informacyjnych oraz formularzy zgód.


§ 4 Zasady korzystania z Portalu

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.


§ 5 Rola operatora Portalu

W ramach Portalu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od niego.


§ 6 Postanowienia końcowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności Portalu można przesłać na adres mailowy: osrodek@open.poznan.pl.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Portalu.