§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z portalu internetowego www.badania.open.pl), zwanego dalej Portalem, będącego bazą edukacyjno-informacyjną projektu, pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S. A. w Poznaniu ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 wpisany jest do rejestru Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000530819, NIP: 783 17 08 018, REGON: 631255600.

Portal internetowy jest bazą edukacyjno-informacyjną projektu, w której znaleźć można m. in. informacje dotyczące profilaktyki nowotworów jelita grubego oraz terminów i miejsc organizacji spotkań edukacyjnych i odbioru próbek do badania. Portal internetowy jest przeznaczony także do odbioru wyników badań profilaktycznych i umożliwia wypełnienie oraz przesłanie pogłębionej ankiety genetycznej.

Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne.

Dostęp do treści Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.


§ 2 Rejestracja

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Portalu co najmniej: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować (login) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Portalu. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

W celu pobrania wyniku badania przez INTERNET należy wejść na stronę internetową Portalu: www. badania.open.pl i wpisać swój numer PESEL w polu ZALOGUJ SIĘ.

Po wprowadzeniu PESELU na podany przy rejestracji do badania numer telefonu zostanie przesłane hasło, które należy wpisać w odpowiednie pole.


§ 3 Funkcjonalność Portalu

Użytkownicy moją możliwość odbioru swoich wyników badań profilaktycznych oraz uzupełnienia i wysłania pogłębionej ankiety genetycznej.


§ 4 Zasady korzystania z Portalu

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.


§ 5 Rola operatora Portalu

W ramach Portalu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.


§ 6 Postanowienia końcowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów jest administratorem danych osobowych.

Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych w tym danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności Portalu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Portalu.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Portalu.